3.6 Franeker

Gewijzigde situatie Franeker (knooppunt)

Scheepvaart in Franeker moet vanaf 2017 rekening houden met een ingrijpend

gewijzigde verkeerssituatie. De nieuwe Stationsbrug wordt op afstand bediend vanaf de Tsjerk Hiddesluizen (VHF 20). De doorvaartopening is verbreed naar 17 meter. Daarnaast is de afgedamde Oasterstadsgracht, direct ten noordwesten van de Stationsbrug, nu bevaarbaar voor recreatievaartuigen met een max. hoogte van 2.40 m en diepgang 1.20 m. Voor een veilige doorvaart zijn door de vaarwegbeheerder een reeks verkeersmaatregelen ingesteld.

Algemeen
De doorvaart van de Stationsbrug en de nieuwe vaste Oosterpoortbrug is geregeld met scheepvaartseinen voor Sport en vrachtschepen. Ter plaatse zijn voldoende afmeervoorzieningen ingeval geen doorvaart verleend wordt. Te allen tijde dient rekening gehouden te worden met tegenvaart!

Varende in oostelijke richting (vanaf Harlingen)
Recreatievaartuigen met een doorvaarthoogte van max. 2.40 m richting Franeker volgen de richting aanduiding Harlingen, Franeker, Klei route. Recreatievaartuigen die het Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting melden zich, na het passeren van Frisiabrug, aan via VHF 20. Indien onmiddellijke doorvaart van de Stationsbrug niet mogelijk is kan worden afgemeerd aan de wachtplaats.

Varende in westelijke richting (vanaf Leeuwarden)
Recreatievaartuigen met een doorvaarthoogte van max. 2.40 m richting Harlingen, wordt aangeraden voor de Stationsbrug stuurboord uit te gaan richting Harlingen, Franeker, Klei route. Deze route leidt via de Oasterstadsgracht. Recreatievaartuigen die het Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting melden zich aan via VHF 20 bij de Stationsbrug. Indien onmiddellijke doorvaart van de Stationsbrug niet mogelijk is kan worden afgemeerd aan de wachtplaats. Let op: Het is niet toegestaan direct na het passeren van de Stationsbrug de Oasterstadsgracht in te varen! Dit in verband met achterop komend vaarverkeer

Houd rekening met stroming!
Wanneer in Harlingen wordt gespuid via de Tjerk Hiddes sluizen, moet de scheepvaart rekening houden met stroming bij de Stationsbrug en in de Oasterstadsgracht. Vooral varende in westelijke richting (vanaf Leeuwarden) is stroom van achteren hinderlijk bij het manoeuvreren voor de Stationsbrug. Vanuit de Oasterstadsgracht, Franeker, richting het Van Harinxmakanaal kunnen schepen door de stroom worden weggezet naar stuurboord.

Spuiseinen op de Stationsbrug:

  • Een driehoek met de punt naar boven betekent spuien van binnen naar buiten richting het Wad. Dus zuiging richting Harlingen.
  • De punt naar beneden betekent spuien naar binnen, stroming richting Leeuwarden.
  • Ziet u – komend uit de richting Leeuwarden – bij de Stationsbrug spuiseinen branden, houd dan extra afstand tijdens het wachten op bediening. Dit in verband met de stroming.

Zie ook: Wateralmanak 2, Harinxmakanaal, Van.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer