3.6 Franeker

publicatie:
31
-
03
-
2016

Scheepvaart te Franeker moet vanaf 2017 rekening houden met een ingrijpende gewijzigde verkeerssituatie. Naast de nieuwe Stationsbrug, die op afstand wordt bediend (VHF 20) en waarvan de doorvaart opening is verbreed naar 17 meter, is de eertijds afgedamde Oosterpoortgracht, direct ten noordwesten van de Stationsbrug, nu bevaarbaar voor pleziervaartuigen met een max. hoogte van 2.40 m en dg 1.20 m.

Voor een veilige doorvaart van de engte waarin de Stationsbrug ligt zijn door de vaarwegbeheerder een reeks verkeersmaatregelen ingesteld voor grote en kleine schepen, in het bijzonder voor recreatieschepen die de Oosterpoortgracht willen bevaren om vervolgens ligplaats te nemen aan de Bolwerken in Franeker of de Kleiroute te vervolgen.

Varende in oostelijke richting (Leeuwarden)
Doorvaart van de Stationsbrug en de nieuwe vaste Oosterpoortbrug (doorvaarthoogte 2.40 m) deze brug heet formeel de Oosterpoortdam is vanuit westelijke richting geregeld met scheepvaartseinen. Scheepvaart voorzien van een marifoon, meldt zich aan na het passeren van de Frisiabrug ter hoogte van km. 7.750 via VHF 20. Het scheepvaartverkeer volgt de aanwijzingen van de scheepvaartseinen bij km. 8.750 voor onderscheidenlijk SPORT en VRACHTSCHEPEN op. Ter plaatse zijn voldoende afmeer voorzieningen ingeval geen doorvaart verleend wordt. Afmeren voor het scheepvaartteken B5. Te allen tijde dient rekening gehouden te worden met tegenvaart! Pleziervaart richting Franeker max. 2.40 hoog, volgt daarna de richting aanduiding Harlingen, Franeker, Kleiroute. Aanduiding nog niet geplaatst!

Recreatievaartuigen die de Oosterpoortgracht niet bevaren en het Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting (richting Leeuwarden) meren indien onmiddellijke doorvaart van de Stationsbrug niet mogelijk is, af op de wachtplaats aan de zuidoever, 50 m voor de brug. Afmeren voor scheepvaartteken B5.

Varende in westelijke richting (Leeuwarden-Harlingen)
Pleziervaartuigen met een doorvaarthoogte van max. 2.40 m, varende in westelijke richting houden bij de splitsing ter hoogte van km 10.200 stuurboord de aanduiding bij km 10.400 (richting Harlingen, Franeker, Kleiroute), Aanduiding nog niet geplaatst! Schepen die deze route niet volgen melden zich aan, gelijk andere schepen die in westelijke richting varen, volgens de aanwijzing bij km 10.200 via VHF 20 bij de Stationsbrug.

Het is niet toegestaan direct na passage van de Stationsbrug de Oosterpoortgracht in te varen (scheepvaartteken B1)! 
Indien geen onmiddellijke doorvaart van de Stationsbrug mogelijk is, meert de scheepvaart af aan de voor de betreffende categorie schepen bedoelde wachtplaats voor SPORT (pleziervaart) of vrachtschepen. Voor het scheepvaartteken B5.

Houd rekening met stroming!
Wanneer in Harlingen wordt afgestroomd via de Tsjerk Hiddessluizen, moet de scheepvaart rekening houden met stroming bij de Stationsbrug en de Oosterpoortgracht. Vooral varende in westelijke richting is stroom van achteren hinderlijk bij het manoeuvreren voor de brug. Komende uit de Oosterpoortgracht met als doel het Van Harinxmakanaal te volgen kunnen schepen door de stroom worden weggezet naar stuurboord. Op de Stationsbrug zijn spuiseinen aangebracht.

 

Zie ook: Wateralmanak 2, Harinxmakanaal, Van.

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

No items found.