Onderzoek conditie beton spuisluizen Afsluitdijk

publicatie:
07
-
07
-
2016
Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggenvan de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaatsaan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016.Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden doorvoorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten
Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste enbeweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang vanschade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld.Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli enhet einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, dezeworden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verbandmet het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van despuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden despuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het waterworden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indiennodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van despuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel bovenwater van de schut- en spuisluizen plaats.

Hinder voor het wegverkeer
In het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaataan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- envaarweggebruiker. Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts éénrijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. De werkzaamheden vindenzoveel mogelijk plaats in de nachtelijke uren, zodat zo min mogelijkweggebruikers hinder ondervinden. Voor de inspecties aan de bruggen wordt hetwegverkeer over één brug worden geleid. Ga goed voorbereid op reis: www.rijkswaterstaat.nl.

Hinder langzaam- en fietsverkeer
Het fietsverkeer moet ter hoogte van de werkzaamheden overeen smalle fietsstrook passeren. Daarbij maken de twee richtingen gebruik vandezelfde strook. Dit gebeurt om en om onder verkeersbegeleiding. Voetgangerskunnen de werkzaamheden gewoon passeren. Brom- en scootmobielen kunnen dit deelvan het fietspad niet passeren. Neem voor meer informatie contact op met0800-8002.

Algemene informatie spuisluizen Afsluitdijk
De spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit hetIJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en wordt voorkomen dat hoog water vande Waddenzee het IJsselmeer instroomt. Overstromingen worden hierdoorvoorkomen. Ook zorgen de spuisluizen voor het peilbeheer van het water op hetIJsselmeer en indirect ook op het Markermeer. In de Afsluitdijk bevinden zichtwee spuisluiscomplexen. Het spuisluiscomplex Den Oever bestaat uit driespuisluizen met elk vijf spuikokers. Het spuisluiscomplex Kornwerderzandbestaat uit twee spuisluizen met eveneens elk vijf spuikokers. Elke spuikokeris 12 meter breed en 4 meter diep en kan worden afgesloten door middel vanschuiven.

De Afsluitdijk
DeAfsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook inde toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten deuitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidigewerkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van deAfsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. Deonderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functionerenvan bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

No items found.