Verboden aan- en af te meren Krammerjachtensluizen, Oosterscheldezijde

publicatie:
23
-
09
-
2016
Nadat begin september de wachtsteigers bij de Krammerjachtensluizen (Oosterscheldezijde) voor betreding zijn afgesloten hebben er uitgebreide inspecties plaatsgevonden. Uit deze inspecties is gebleken dat ook de constructie van de wachtsteigers niet meer aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Daarom is besloten om vanaf vrijdag 23 september 2016 de steiger volledig af te sluiten. Om aan- en af te kunnen meren worden tijdelijk twee drijvende afmeervoorzieningen geplaatst.

Nadat begin september de wachtsteigers bij deKrammerjachtensluizen (Oosterscheldezijde) voor betreding zijn afgeslotenhebben er uitgebreide inspecties plaatsgevonden. Uit deze inspecties isgebleken dat ook de constructie van de wachtsteigers niet meer aan de gesteldeveiligheidseisen voldoet. Daarom is besloten om vanaf vrijdag 23 september 2016de steiger volledig af te sluiten. Om aan- en af te kunnen meren wordentijdelijk twee drijvende afmeervoorzieningen geplaatst.

Werkzaamheden
De steigers worden voorzien van markering en er wordenborden op de steigers geplaatst. Vanaf woensdag 28 september wordennieuwe buispalen geplaatst. De verwachting is dat het afmeerverbod 2 wekenlater kan worden opgeheven. Het betreden van de steigers blijft daarna niettoegestaan.

Te verwachten hinder voor de scheepvaart
Sinds vrijdag 16 september 2016 is het voor beroepsvaartniet toegestaan te varen door de jachtensluizen. Deze maatregel kan tot gevolghebben dat de wachttijden voor beroepsvaart oplopen. Op dit moment wordt in hetkader van onderhoud een sluisdeur vervangen, en is één van de kolken voorberoepsvaart gestremd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden zondag 25september afgerond en zijn beide kolken weer in gebruik.

Voor de recreatievaart worden tijdelijke afmeervoorzieningengeplaatst. Deze zijn echter een stuk kleiner van lengte dan de huidigesteigers. Om ter plaatse van de Krammerjachtensluizen (Oosterscheldezijde) eenveilige doorstroming te bevorderen, zal er door Rijkswaterstaat extra aandachtworden besteed aan de passage van de Oosterscheldezijde naar de Volkerakzijde.Dit betekent in de praktijk dat de kolken zo veel als mogelijk open gezetworden aan de Oosterscheldezijde zodat de recreatievaart direct in de kolk kanafmeren. Dit kan op drukke momenten leiden tot extra wachttijd aan deVolkerakzijde.

Als extra maatregel wordt de schuttijd van deKrammerjachtensluizen zo goed mogelijk afgestemd op de uitvaart van recreatievaartuit de nabijgelegen Grevelingensluis, zodat deze recreatievaart direct de kolkvan de Krammerjachtensluis in kan varen.

Bij het Krammersluizencomplex en bij de Grevelingensluisworden DRIP’s geplaatst met actuele informatie.

Hulpdiensten
Voor de hulpdiensten zal bij de Krammerjachtensluizen zowelaan de westelijke voorhaven Oosterschelde zijde als ook aan de oostelijkevoorhaven Volkerak zijde ruimte beschikbaar blijven t.h.v. de loopsteigers.

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat: 0800-8002.

No items found.