3.1 Lemmer

Waar: IJsselmeerkust zuidwest Friesland, tegen de grens met de Noordoospolder.
Twee sluizen scheiden de Friese binnenwateren en het IJsselmeer bij Lemmer:

 • de Prinses Margrietsluis (ingang Prinses Margrietkanaal, marifoonkanaal 20);
 • de Lemstersluis (ingang dorp Lemmer, marifoonkanaal 22).

Komende vanaf het IJsselmeer naar de Prinses Margrietslsuis.

 • Vaar tussen de rode en de groene tonnen; buiten de vaargeul is het ondiep. De vaarroute is 100 meter verlegd naar het
  noorden in verband de aanleg van het windmolenpark.
 • Let goed op uitgaande beroepsvaart, die door de ondieptes de bocht ruim neemt.
  De wachtsteiger voor de recreatievaart ligt aan de bakboordzijde van de voorhaven en is aangeduid met ‘sport’.
  In de Prinses Margrietsluis zijn afmeervoorzieningen voor de watersport.

De Prinses Margrietsluis wordt hoofdzakelijk gebruikt door de beroepsvaart. De sluis is tevens een onderdeel van de
staandemastroute tussen Amsterdam en Lauwersoog.
Tijdens het vaarseizoen kunnen er op alle dagen wachttijden ontstaan, omdat beroepsvaart en recreatievaart samen schutten.

 • Na de Prinses Margrietsluis moet u stuurboordwal houden en voor zover mogelijk gebruik maken van de recreatiegeulen.
  Let bij de afslag goed op scheepvaart vanuit Lemmer en op kruisende vaart richting de Lange Sleat.

Vanaf het IJsselmeer naar de Lemstersluis.

 • Houd de betonde Lemstergeul aan.
 • Let hier op de ondiepte aan de kant van de Industriehaven, (kite)surfers bij het strand, en op de in- en uitvarende schepen
  van de bruine vloot.

Na de Lemstersluis passeert u de Oude Sluisbrug, Flevobrug en de Zijlroedebrug.
Via de Sylroede en het Streamkanaal komt u bij het Prinses Margrietkanaal en de Grutte Brekken. Het Prinses Magrietkanaal is
hierbij een hoofdvaarweg.

Komende vanaf de Grutte Brekken.
U nadert de sluis via de betonde vaargeul. Op het kruispunt met de Lange Sleat en het Streamkanaal richting het centrum van
Lemmer is veel recreatievaart. Pas daar goed op!
Na het kruispunt passeert u aan stuurboord eerst de steiger voor beroepsschepen met gevaarlijke stoffen (zogenaamde
kegelschepen). Na 400 meter zijn er wachtplaatsen voor de recreatievaart, aan bakboordzijde. Overnachten is hier niet
toegestaan.

 • Let bij het aanleggen en afvaren op scheepvaart die uit de sluis komt.
 • Kijk ook goed achterom bij het oversteken van de geul naar de wachtplaatsen.

Vanaf de Grutte Brekken richting het centrum van Lemmer en de Lemstersluis, vaart u tegenover de ingang van de Lange Sleat
bakboord uit het Streamkanaal op. Via de drie beweegbare bruggen en de Lemstersluis bereikt u het IJsselmeer.

Grutte Brekken
Dit meer is een belangrijk knooppunt in Zuid-Friesland voor de recreatievaart. Daarnaast is de Grutte Brekken het drukste deel
van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaargeul van het Prinses Margrietkanaal loopt noord-zuid door het meer.
Naast de geul voor de beroepsvaart liggen aan beide kanten geulen voor de recreatievaart.
Maximale diepgang recreatieschepen: 2,10 m.

Geulbreedte
Voor de grotere meren (Snitser Mar, Pikmar en Grutte Brekken) is de geulbreedte 70 meter. Voor de kleinere meren geldt 60
meter.

Zie ook: Wateralmanak 2, Lemmer.


Het Prinses Margrietkanaal

Waar: van Lemmer richting Delfzijl, tot het Van Starkenborghkanaal.
Het Prinses Margrietkanaal is de belangrijkste hoofdvaarweg van Fryslân. Een drukbevaren transportas voor de beroepsvaart.
Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslân proberen de beroeps- en recreatievaart waar het kan te scheiden. Tussen Grou en
Leeuwarden is via Wergea voor de recreatievaart een alternatieve route voor het Prinses Margrietkanaal aangelegd.

 • Neem vanaf Lemmer de staandemastroute via Sloten en IJlst naar Sneek, en vanaf daar via het Sneekermeer en de
  Heerenzijlbrug naar Akkrum.
 • Via Akkrum kunt u met een maximum diepgang van 1,70 m via het Pikmar naar Grou.
 • Steek daar het PM-kanaal over voor de staandemastroute via Wergea naar Leeuwarden.
 • De maximum diepgang op het traject Grou – Leeuwarden is 1,90 m.Staandemastroute

Staandemastroute
Er is een staandemastroute om het Prinses Margrietkanaal zoveel mogelijk te mijden.
Trajecten vanaf Lemmer:

 • Vanaf de Grutte Bekken via de Lange Sleat met een maximale diepgang van 1,70 meter via Sloten en het Sleattemer Mar,
  Woudsend en de Wymerts naar Sneek.
 • Of via de Follegeasleat, het Tsjûkemar, de Skarster Rien, Langwarder Wielen (allemaal met een diepgang van maximaal
  1,90 meter), Noarder Alde Wei en de Goaiïngarypster Puollen (beiden met een maximale diepgang van 1,70 meter) naar
  het Snitser Mar. Via het Heerensyl en Akkrum bereikt u Grou. De staandemastroute vanaf de Rjochte Grou te Grou naar
  Leeuwarden via Wergea kent eveneens een maximale diepgang van 1,90 meter.

Schepen met maximale 1,50 meter diepgang kunnen via het Pikmar, de Tynje en Wide Ie de route nemen via de Kromme Ie en
het Grytmansrak, om het Prinses Margrietkanaal mijden.
Let op bij de volgende kruisingen in het Prinses Margrietkanaal:

 • het kruispunt op de Grutte Brekken (Kromme Ie en Follegeasleat, kilometerraai 86)
 • het kruispunt op De Kûfurd (Johan Friso Kanaal of Jeltesleat en Jaansleat, kmr 78)
 • het kruispunt Houkesloot – Snitser Mar
 • het kruispunt bij de sluis van Terherne en het dorp Terherne (kmr 67)
 • het kruispunt of brug Oude Schouw/Ald Skou (Irnsum en Akkrum, kmr 63)

Bij het kruispunt bij Ald Skou is de aansluiting met de Kromme Knilles voor de scheepvaart afgesloten met een palenrij en 275
meter verlegd in noordoostelijke richting.
Op deze vaarweg is een hoogtebeperking van 20 meter in verband met hoogspanningsdraden.

 • het kruispunt Krûswetters (Warten en Princenhof/Earnewâld, tussen kmr 51 en 52)
 • het kruispunt Burgumer Mar (Lits – Lauwersmarroute)

De Lits-Lauwersmarroute is met een doorvaarthoogte van 3 meter voor motorboten dé verbinding van de Friese Meren naar
het Lauwersmar.

Stuurboordwal
Alle schepen moeten verplicht stuurboordwal houden op het Prinses Margrietkanaal.

 • U mag op het Prinses Margrietkanaal alleen met een zeilboot varen als deze een direct startklare motor (stand-by) heeft.
 • Oversteken mag alleen op de snelst mogelijke manier. Laveren mag dus niet.

Zie ook: Wateralmanak 2, Prinses Margrietkanaal; www.fryslan.nl en www.lemmer-delfzijl.nl 

3.1 Lemmer

Knooppunt 3.1 Lemmer


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer