Rijkswaterstaat controleert recreatievaart Friesland en Flevoland

publicatie:
22
-
08
-
2016
Afgelopen week heeft Rijkswaterstaat in Friesland en Flevoland een grote handhavingsactie op het water gehouden. Met patrouillevaartuigen, rhib’s en assistentie van een helikopter werd gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel van deze actie is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruikers prettig en veilig varen is.

Afgelopen week heeftRijkswaterstaat in Friesland en Flevoland een grote handhavingsactie op het water gehouden. Metpatrouillevaartuigen, rhib’s en assistentie van een helikopter werdgecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel van deze actie is hetbevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor allevaarweggebruikers prettig en veilig varen is.

Handhavingsactie
In een speciale actieperiode van16 tot en met 21 augustus is de controle opgevoerd en hebben handhavers (BOA’s)van Rijkswaterstaat actief op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglementgehandhaafd. Met patrouillevaartuigen, rhib’s (snelle interventievaartuigen))en een helikopter is onder andere gecontroleerd op snelheid, plaats op devaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord.

Controles
De handhavingsacties vonden plaats op 16 en 17 augustus opde Randmeren in Flevoland en van 19 tot en met21 augustus op het Prinses Margrietkanaal en de Friese meren. Tijdens dehandhavingsactie gold voor overtredingen die de veiligheid in gevaar brengeneen zero-tolerancebeleid. Rijkswaterstaat heefttijdens de actie 278 controles uitgevoerd. Er zijn 93 waarschuwingen gegeven en97 processen verbaal geschreven. Bij 81 controles was alles in orde. Op 21augustus is de actie vroegtijdig afgebroken wegens het slechte weer. Meestvoorkomende overtredingen waar een procesverbaal voor werd geschreven waren het te snel varen op plaatsen waar dit nietis toegestaan en het niet gebruiken van het dodemanskoord. Waarschuwingenwerden vooral gegeven voor het staand besturen van een snel vaartuig zonder hetdragen van een reddingvest en het ontbreken van de juiste documenten zoals hetregistratiebewijs van het schip.

Druk met beroepsvaart enpleziervaart
Op de Nederlandse hoofdvaarwegenis het druk met beroepsvaart. Tijdens de zomerperiode komen daar op veel plekken,zoals de Randmeren, het Prinses Margrietkanaal (hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl)en de Friese meren, nog een groot aantal recreatieschippers bij. Zeker in dezomermaanden is het dus erg druk op het water, met een grote diversiteit aanscheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat zietdat de regels op het water vaak bewust of onbewustworden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dehandhavingsacties hebben tot doel de veiligheid ophet water te bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers –zowelrecreatievaart als beroepsvaart- prettig en veilig varen is.

No items found.