162 miljoen euro voor aanpak hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

publicatie:
23
-
11
-
2018
Rijk en regio hebben afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak van de bruggen in Fryslân en Groningen heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in totaal 162 miljoen euro gereserveerd.

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak van de bruggen in Fryslân en Groningen heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in totaal 162 miljoen euro gereserveerd.

Beter bereikbaar

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van het land. De vaarweg zorgt voor de ontsluiting van de binnenvaart in Groningen en Fryslân. Rijk en regio willen de vaarweg beter bereikbaar te maken voor grotere (klasse Va) schepen. In het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben minister Van Nieuwenhuizen, de provincies Groningen en Fryslân en de gemeente Groningen afspraken gemaakt over de verdere aanpak.


Gedeputeerde Sietske Poepjes (l) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben de startbeslissing voor de vervanging van drie bruggen in Fryslân getekend.

Veilige vaarweg

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een belangrijke verbinding over water tussen Noord-Duitsland en de havens van Amsterdam en Rotterdam. De vaarweg is ook van groot belang voor de economie in Noord-Nederland. Het scheepvaartverkeer zal hier de komende jaren gaan toenemen. Mooi dat we samen met de regio afspraken hebben gemaakt om de vaarweg te verbeteren, zodat het vervoer van goederen verder kan groeien op een veilige vaarweg.”

Fryslân

In Fryslân wordt bekeken hoe de bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga kunnen worden vervangen. Ook start er een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een aquaduct ter vervanging van de bruggen Kootstertille en Schuilenburg. De minister heeft tijdens het bestuurlijk overleg met de provincie Fryslân deze week de startbeslissing getekend voor de aanpak voor deze vijf bruggen. Naar verwachting zijn alle vijf de bruggeneind 2027 vervangen.

Groningen

De Paddepoelsterbrug is in september 2018 aangevaren en sindsdien is deze oeververbinding gestremd. De minister van IenW en gemeente Groningen hebben afgesproken om versneld onderzoek te doen naar de structurele oplossing voor deze smalle en onveilige oeververbinding in de hoofdvaarweg. Samen met omwonenden en de gemeente Groningen, komt Rijkswaterstaat binnen een jaar met een voorstel. De brug blijft hierdoor nog circa een jaar gestremd. De vervanging van de Gerrit Krolbrug, gestart in 2017, loopt ondertussen door. Aanvullend starten de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat een onderzoek naar een nieuwe multimodale ontsluiting voor de Oosterhamrikzone. 

Foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken