Brug Management Systeem leidt tot minder wachttijden voor scheepvaart en wegverkeer

publicatie:
04
-
04
-
2017
Het nieuwe Brug Management Systeem (BMS) dat door de provincie Noord-Holland sinds 2015 wordt ingevoerd, leidt nu al tot minder wachttijden voor het wegverkeer binnen de Metropool re­gio Amsterdam. Ook het scheepvaartverkeer behaalt tijdwinst. Reden te over om het BMS verder uit te rollen. Waren in de eerste fase van het project nog maar 40 bruggen aangesloten, volgend jaar verwacht Noord-Holland al 130 bruggen aan het BMS te koppelen.

Het nieuwe Brug Management Systeem (BMS) dat door de provincie Noord-Holland sinds 2015 wordt ingevoerd, leidt nu al tot minder wachttijden voor het wegverkeer binnen de Metropool re­gio Amsterdam. Ook het scheepvaartverkeer behaalt tijdwinst. Reden te over om het BMS verder uit te rollen. Waren in de eerste fase van het project nog maar 40 bruggen aangesloten, volgend jaar verwacht Noord-Holland al 130 bruggen aan het BMS te koppelen.

De politiek wil het transport over water stimuleren om daarmee overbelasting van doorgaande wegen tegen te gaan. Daarnaast is het van groot economisch belang dat het wegverkeer vlot doorstroomt in een druk bevolkt gebied als de Randstad. Er ligt dus een enorme uitdaging om bei­de verkeerstromen zo goed mogelijk sa­men te laten gaan met zo min mogelijk oponthoud.

Optimaal moment opening
"Elke geopende brug is er een te veel voor de automobilist die met wachttijden te maken krijgt, maar elke geslo­ten brug vormt voor de scheepvaart een groot obstakel, vooral ook omdat sche­pen in tegenstelling tot het wegverkeer weinig of geen uitwijkroutes kennen", zegt Bart Bosman, verkeersmanager bij de provincie Noord-Holland. "Maar ook voor de recreatievaart in de zomer, die in Noord-Holland een economische waarde van zo'n 500 miljoen euro ver­tegenwoordigt, is een goede doorstro­ming van groot belang. Het Brug Ma­nagement Systeem is een belangrijk instrument om het oponthoud voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken. Met behulp van talloze data berekent dit systeem het optimale moment waarop een brug kan worden geopend."

Blauwe Golf
In en over de vaarwegen in de provincie Noord-Holland bevinden zich in totaal 288 beweegbare bruggen en sluizen die door zo'n 15 verschillende organisa­ties worden bediend. Een groot aantal van deze objecten ligt in druk bevaren scheepvaartroutes en vormt op veel lo­caties knelpunten, daar waar veel weg­verkeer de waterwegen kruist. In 2014 is Noord-Holland van start ge­gaan met het project 'Blauwe Golf' waar het Brug Management Systeem deel van uitmaakt. Samen met onder ande­re Rijkswaterstaat, de gemeenten Zaan­stad, Amsterdam en ProRail wordt sindsdien gewerkt aan een betere infor­matie-uitwisseling tussen vaarwegbe­heerders, vaarweggebruikers en weg­verkeer met betrekking tot real-time openingstijden van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen. Het gemeenschappelijke doel is om ver­voer over water aantrekkelijker te maken voor verladers en vervoerders en ook de verkeershinder als gevolg van brugope­ningen te verminderen. Schippers ko­men vlotter en soepeler op de plaats van bestemming door de vaarsnelheid op de nieuwe informatie aan te passen. Rekening houdend met de gemiddelde snelheid waarmee schepen varen, kun­nen bruggen op vaste tijden open en ontstaat er een open vaarpad. Door ook nog eens zoveel mogelijk in konvooi­vorm te varen, wordt extra tijdwinst ge­realiseerd. Bosman: "Met het BMS proberen wij in dat hele proces het optimale moment te bepalen waarop een brug bediend moet worden. Aan de hand van zoveel moge­lijk gegevens over het weg-, water- en treinverkeer combineert het systeem data uit diverse bronnen en genereert daaruit een advies voor de brugbedie­naar."

Lees hier het volledige artikel

Bron: Otar