Friesland: Beter en veiliger vaarwegennet dichterbij

publicatie:
15
-
10
-
2019
‘Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij’, zo heeft de provincie Friesland laten weten. Fryslân maakt het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse Va-schepen (110 meter lang en 11,4 meter breed).

‘Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij’, zo heeft de provincie Friesland laten weten. Fryslân maakt het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse Va-schepen (110 meter lang en 11,4 meter breed). 

Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst van polder de Hegewarren.

Geen bypass Heerenveen

Een nieuwe bypass voor de vaarweg naar Heerenveen is voor het college van Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment niet aan de orde. De gemeente Heerenveen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om grote klasse Va-schepen naar Heerenveen te laten varen. De gemeente adviseert een bypass bij Terherne aan te leggen om beroepsvaart en recreatievaart van elkaar te scheiden. Maar de gemeente ziet geen mogelijkheden om hieraan financieel bij te dragen. 

GS stellen nu voor om vast te houden aan een besluit van Provinciale Staten uit 2018. Dit betekent dat per 1 juli 2021 de ontheffing voor klasse Va-schepen op de bestaande vaarroute via Terherne wordt stop gezet. Wel wil de provincie maatwerk uitvoeren. Daarom stelt GS een verruiming voor van de maximaal toegestane breedte van een schip: van 10 naar 10,50 meter. Dit betreft kleine Va-schepen (86 meter lang, 10,50 meter breed). Dat is goed voor de bereikbaarheid van de haven van Heerenveen.

Omvaarroute

Het Van Harinxmakanaal wordt verder geschikt gemaakt voor klasse Va-schepen. Hierdoor verbetert de bevaarbaarheid van en de veiligheid op het water. Het kanaal kan gaan dienen als omvaarroute bij een stremming op het Prinses Margrietkanaal. De provincie gaat de bochten bij Franeker, Langdeel en Froskepôlle verruimen. Het vervangen van provinciale bruggen zet de provincie de komende jaren voort. 

Op de meest krappe delen van de vaarweg worden plekken ingericht waar geladen Klasse Va-schepen elkaar veilig kunnen passeren. Bij bruggen worden wacht- en ligplaatsen aangelegd of vervangen. Een knelpunt op de route is de HRMK-spoorbrug. Mogelijke vervanging van deze brug door een spooraquaduct is onderwerp van een onderzoek. De provincie blijft over deze brug in gesprek met het Rijk.

Vervolgonderzoek Hegewarren

Uit onderzoek blijkt dat het verplaatsen van bedrijven in Drachten die van transport over water afhankelijk zijn complex en duur is. Dat geldt ook voor andere vervoersconcepten, zoals verlading in kleinere schepen of duwbakken. De enige mogelijkheid op dit moment om Drachten volwaardig bereikbaar te maken voor klasse Va-schepen is een nieuw tracé via polder de Hegewarren; andere tracés zijn eerder afgewezen. GS stellen voor vervolgonderzoek naar deze optie mee te nemen in het afrondend onderzoek naar de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren. Over een jaar moet duidelijk zijn wat haalbaar is. 

Om de veiligheid op het water naar Heerenveen en Drachten voor zowel de beroepsvaart als de recreant te verbeteren, onderzoekt de provincie het komende halfjaar een aantal maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van zichtlijnen, het aanpassen van bebording en het verbeteren van de markering van de vaargeulen. Gedeputeerde Staten leggen de mogelijke maatregelen en onderzoeksopties voor aan Provinciale Staten, die op 27 november besluiten nemen over deze onderwerpen. 

Uitgebreide aanvullende informatie is te vinden op de website van de provincie Fryslân

(Foto boven: Beroepsvaart op het Van Harinxmakanaal ten zuiden van Leeuwarden, Bouwe Brouwer via Wikipedia)