Programma ‘Beter Bediend’ voor betere afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen gestart

publicatie:
08
-
04
-
2019
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 5 miljoen euro uit om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. Het programma ‘Beter Bediend’ is “een gerichte, eenmalige impuls voor de bediening, die de betrouwbaarheid van de reistijden ten goede moet komen en beoogt daardoor bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van een modal shift van weg naar water”.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 5 miljoen euro uit om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. Het programma ‘Beter Bediend’ is “een gerichte, eenmalige impuls voor de bediening, die de betrouwbaarheid van de reistijden ten goede moet komen en beoogt daardoor bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van een modal shift van weg naar water”.

Beter Bediend

In een brief heeft de minister eind maart de Tweede Kamer geïnformeerd: “De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen effect gehad op de bediening op het hoofdvaarwegennet. Het gaat dan over de invoering van bediening op afstand op diverse locaties en de versobering waardoor bedienregimes zijn aangepast en maatwerkafspraken met diverse provincies zijn gemaakt. Inmiddels is de economie aangetrokken en is de logistieke sector gegroeid. Een modal shift van weg naar water kan soelaas bieden aan de toenemende druk op het hoofdwegennet”.

Uitgangspunten

Samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en evofenedex heeft het betreffende ministerie drie uitgangspunten geïdentificeerd:

  • efficiëntere afstemming bedienvensters op andere objecten;
  • vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer;
  • actuelere en uniformere informatievoorziening

Binnen deze drie uitgangspunten zijn vijf maatregelen op basis van de door de sector ervaren knelpunten geselecteerd:

  1. Op de routes de routes Roggebot-Nijkerk, Gaarkeuken, Enkhuizen-Den Oever (Afsluitdijk) en Hollandsche IJssel/Gouwe (Algerasluis) waar op dit moment afstemmingsknelpunten zijn tussen de objecten onderling, wordt tijdelijke uitbreiding van de bedientijden voorzien. Dit betreft locaties waar bediening op afstand al gepland is.
  2. Bij enkele objecten waar dit speelt, zullen het cameraplan en de camera’s zelf worden verbeterd om hinder door slechte weersomstandigheden te voorkomen en bediening ook bij slechte weersomstandigheden in stand te houden. In een enkele situatie wordt ook de marifooninstallatie verbeterd.
  3. Voor de objecten op het hoofdvaarwegennet waarbij schippers zich buiten de reguliere bedientijden een aantal uur van tevoren moeten aanmelden, zal een eenduidig en overzichtelijk aanmeldplatform worden ontwikkeld en gekoppeld aan een bestaande, veelgebruikte applicatie.
  4. In het programma van Vervanging en Renovatie (V&R) worden stremmingen en hinder voorzien door werkzaamheden. Beter Bediend zorgt voor een impuls van de bestaande Minder Hinder aanpak bij V&R projecten, zodat de sector vroegtijdig betrokken wordt om hinderrisico’s en mitigerende maatregelen voor de bediening te identificeren.
  5. De sector en Rijkswaterstaat hebben goede ervaringen met Sluisplanning bij sluizen waar werkzaamheden zijn, omdat de bedienaar inzichtelijk heeft hoe hij het beste de aankomende schepen kan inplannen per schutting van de sluis en een schipper weet hoe laat hij door de sluis kan. Uitrol naar drukke routes zoals de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt in Beter Bediend voorzien.

Eenmalige impuls

De minister eindigt de brief: “Met de impuls voor bediening van Beter Bediend zorg ik ervoor dat reistijden inzichtelijker en betrouwbaarder zijn onder reguliere omstandigheden, bij slecht weer en bij grootschalige werkzaamheden. Hierdoor wordt een vlotte doorstroming bevorderd en kan de binnenvaart zich blijven profileren als duurzaam en betrouwbaar alternatief voor vervoer over de weg”.

(Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)