Nieuwe regels voor snelvaren op de Loosdrechtse Plassen vanaf januari 2021

publicatie:
12
-
12
-
2020
Plassenschap Loosdrecht voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. Deze regels staan in het geactualiseerde Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen.

Plassenschap Loosdrecht voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. Deze regels staan in het geactualiseerde Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen. 

Het Plassenschap heeft dit jaar een evaluatie uitgevoerd naar de regels voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse plassen. De regels in het geldende Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen dateren van 2003 en een laatste wijziging was er in 2009. De evaluatie heeft geleid tot een nieuw Besluit Motorboten 2021. De tekst van het oude BM is geactualiseerd en vaarregels zijn afgestemd op de regels van andere overheden. Daarbij is besloten een maximale vaarsnelheid te bepalen voor houders van een snelvaarontheffing van 60 km/uur.

Regels passend bij de actuele situatie

In de afgelopen maanden zijn de samenwerkende partners binnen het gebiedsakkoord OVP geraadpleegd en is er onder de bewoners en jachthavens rondom de plassen en de ontheffinghouders een enquête uitgezet. Vraag was vooral of de regels in het oude BM in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder nog als passend werden ervaren. Deze consultatie heeft de nodige informatie en inzichten opgeleverd om het BM op een aantal punten te wijzigen. 

De tekst van het nieuwe BM 2021 sluit aan op de actuele situatie en de vaarregels zijn beter afgestemd op de regels van andere overheden. De regels in het gewijzigde BM zouden voor de verschillende gebruikers van het vaarwater beter bekend en duidelijker moeten zijn en overlast en onveilige situaties verder beperken. Als nautisch beheerder wil het Plassenschap zoveel mogelijk mensen een prettig en veilig verblijf op en rond de Loosdrechtse Plassen kunnen bieden en schade aan natuur en omgeving beperken. Daarom is er ook nieuwe infomatiefolder/flyer gemaakt.

Maximum vaarsnelheid, ontheffingen en verboden gebieden

In verband met de veiligheid en het voorkomen van overlast is het volgens het BM niet toegestaan op de plassen sneller te varen dan 12 km per uur, tenzij men over een ontheffing beschikt van het Plassenschap. Het Plassenschap geeft jaar- en dagontheffingen uit. De ontheffing geldt slechts voor de 1e, 2e, 3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van de 5e Plas. Om praktische- en veiligheidsredenen en om overlast te voorkomen mag een ontheffinghouder vanaf 1 januari 2021 niet sneller varen dan 60 km/uur. De Stille Plas is in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland aangewezen als Stiltegebied waar een max. vaarsnelheid geldt van 9 km/uur. Om beschadiging van de oevers te voorkomen en overlast door golfslag te beperken, is het verboden om sneller te varen dan 6 km per uur binnen een strook van 100 meter vanaf de oever. 

Vanwege de veiligheid en de mogelijke geluidsoverlast is het verboden om ‘s nachts sneller te varen dan 6 km per uur. Om de rust in een aantal gebieden met hoge natuurwaarden te waarborgen, is daar een verbod ingesteld voor het varen met een motorboot met ingeschakelde motor. Dit verbod geldt zowel voor motorboten die op diesel of benzine varen als voor elektrisch aangedreven motorboten. De regels in het nieuwe BM worden per 1 januari 2021 gehanteerd bij de ontheffingverlening voor het snelvaren. Houders en aanvragers van een snelvaarontheffing worden hierover geïnformeerd. 

Bekijk ook de overzichtskaart snelvaargebieden en de brochure: 'Spelregels voor een veilige snelle vaart'.