Watersportverbond in beroep tegen beperking doorvaart windpark Borssele

publicatie:
25
-
02
-
2022
Het Watersportverbond gaat in beroep tegen het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van windpark Borssele te beperken tot een corridor. Het Watersportverbond bepleit omwille van de veiligheid een volledige doorvaart overdag voor boten tot 24 meter. Het beroep is opgesteld in samenwerking met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers.

Het Watersportverbond gaat in beroep tegen het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van windpark Borssele te beperken tot een corridor. Het Watersportverbond bepleit omwille van de veiligheid een volledige doorvaart overdag voor boten tot 24 meter. Het beroep is opgesteld in samenwerking met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. 

Tijdslijn

  •  April 2018 - Middels publicatie in de Staatscourant bepaalt de Minister dat het verbod om zich binnen de veiligheidszone van windparken te bevinden niet geldt voor schepen kleiner dan 24 meter, met daarbij als voorwaarden: alleen overdag, met werkende AIS zender, marifoon verplichting etc.
  • Maart 2020 - Evaluatie rapport van in 2018 en 2019 gehouden proef met doorvaart bestaande windparken voor de Kust bij IJmuiden wordt afgerond; hierbij is geen aanleiding gevonden om doorvaart tot 24 meter te beperken.
  • Maart 2021 – De Minister bepaalt middels publicatie in de Staatscourant het windpark Borssele te sluiten voor doorvaart. Vaartuigen met een lengte tot 45 meter mogen gebruik maken van de corridor zowel overdag als ’s nachts.
  • April 2021 – Het Watersportverbond tekent in samenwerking met BBZ en de Toerzeilers bezwaar aan. Het besluit is in strijd met de geldende wetgeving die in 2018 is aangepast om doorvaart van windparken voor schepen tot 24 meter lengte onder voorwaarden toe te staan. Dit als resultaat van vele jaren van constructief overleg en de gehouden proef met doorvaart in de bestaande windparken voor de kust bij IJmuiden.
  • November 2021 – De Minister besluit naar aanleiding van het bezwaarschrift de toelichting op het besluit te wijzigen. Het besluit zelf blijft ongewijzigd.
  • Januari 2022 – Het Watersportverbond tekent beroep aan bij de rechtbank. De Minister is in onze ogen niet zorgvuldig geweest. Zij (inmiddels hij) heeft niet alle belangen zorgvuldig afgewogen en aannames gedaan, waar onderzoek op zijn plaats zou zijn. Het besluit lijkt een voorschot te nemen op de nog lopende besluitvorming rond het Nationaal Waterplan 2022 - 2027 en het daarbij behorende Programma Noordzee.

Als argumenten voor het beroep noemt het Watersportverbond in het persbericht de volgende: 

Veiligheid De energie-transitie zorgt voor een groot ruimtebeslag voor windparken op de Noordzee. Deze windparken worden ingepast tussen de bestaande scheepvaartroutes. Er blijft dus weinig ruimte over voor de veelal zeilende recreatievaart als de parken worden afgesloten. Bij slechter wordende weersomstandigheden kan dat gevaarlijke situaties op leveren. De recreatievaarder wordt immers gedwongen een bepaalde en ingeperkte route te kiezen en heeft weinig uitwijkmogelijkheden. Daarnaast is de concentratie van scheepvaartverkeer in de corridors hoog, wat het gevaar op aanvaring vergroot. 

Internationale afstemming In het besluit van de Minister lijkt ook weinig te zijn afgestemd met andere landen. De Deense-, Duitse- en Engelse windparken op de Noordzee worden immers wél opengesteld voor schepen. Alleen de Belgische parken zijn afgesloten. 

Samenwerking Op dit dossier werkt het Watersportverbond vanaf het begin nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). Zowel het bezwaar, de daaropvolgende hoorzitting als het beroep is een gezamenlijke actie. 

Standpunt Watersportverbond ten aanzien van windparken Het Watersportverbond vindt het belangrijk dat de belangen van de recreatievaart en de watersport tijdig en zorgvuldig worden meegenomen ten aanzien van het onderwerp windparken op water. Het Watersportverbond pakt ook daarom door in deze zaak. De ontwikkeling van windparken op de Noordzee (en elders) krijgt nog een vervolg en ook in dat licht is de kwestie Borssele cruciaal.

 

Windpark Borssele met de in blauw getekende corridor waarvan de in/uitgangen bebakend zijn met rode en groene boeien. Doorvaart is alleen toegestaan in deze corridor. De ‘vernauwingen’ zijn het gevolg van de veiligheidszones bij de twee transformatorplatforms. De lengte van de corridor is 11,3 zeemijl, de breedte verloopt van 1100 meter (oostzijde) naar 500 meter (westzijde). 

Bron: persbericht Watersportverbond