A7 korte stremming wegverkeer Lorentzsluizencomplex Afsluitdijk

publicatie:
31
-
05
-
2016
Rijkswaterstaat voert op woensdag 1 juni 2016 onderzoek uit bij het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. Het onderzoek is ter voorbereiding van geplande werkzaamheden aan de remmingwerken en is gericht op het lokaliseren van kabels. Rijkswaterstaat zet als voorzorgsmaatregel de Zuidbrug open. Op dinsdag 31 mei 2016 en vrijdag 3 juni is het wegverkeer na 22.00 uur ongeveer 15 minuten gestremd voor het aanbrengen en verwijderen van een rijbaanafzetting. Na de korte stremming is één rijstrook in elke richting beschikbaar.

Rijkswaterstaat voert opwoensdag 1 juni 2016 onderzoek uit bij het Lorentzsluizencomplex inKornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. Het onderzoek is tervoorbereiding van geplande werkzaamheden aan de remmingwerken en is gericht ophet lokaliseren van kabels. Rijkswaterstaat zet als voorzorgsmaatregel deZuidbrug open. Op dinsdag 31 mei 2016 en vrijdag 3 juni is het wegverkeer na22.00 uur ongeveer 15 minuten gestremd voor het aanbrengen en verwijderen vaneen rijbaanafzetting. Na de korte stremming is één rijstrook in elke richtingbeschikbaar.

Hinder scheepvaartverkeer
Op 10 juni worden de remmingwerken bijde oostelijke doorvaart van het Lorentzcomplex vervangen. Hiervoor wordenstalen buizen aangebracht. Als voorbereiding op deze werkzaamheden wordt op 1juni onderzoek gedaan. Rijkswaterstaat zet duikers in om de precieze liggingvan kabels vast te stellen. Rijkswaterstaat wil de doorvaart voor descheepvaart garanderen en zet daarom de Zuidbrug van het Lorentzcomplex open.Hiervoor is een rijbaanafzetting nodig. Dit levert een korte stremming voor hetwegverkeer op.

Werkzaamheden aan hetcomplex
De reeds geplande engecommuniceerde stremming van de kleine sluis tussen 17 mei en 10 juni en deoostelijke doorvaart van 17 mei tot 1 juli blijft van kracht. Volg www.vaarweginformatie.nl voor delaatste informatie.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk ondergaat de komendejaren een metamorfose. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst tebeschermen tegen overstromingen. In 2018starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. Dehuidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen echter onder het regulieronderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht wordentot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijnnoodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen tekunnen waarborgen.

No items found.