Beperkte doorvaart bij Hollandsche IJsselkering

publicatie:
14
-
04
-
2016
Rijkswaterstaat voert van 15 april tot en met 30 september grote onderhoudswerkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. Op werkdagen en incidenteel op zaterdag is de doorvaart bij de Hollandsche IJsselkering van 06.00 uur tot 19.00 uur beperkt. De beroeps- en recreatievaart kan dan alleen via de Algerasluis doorvaren. Dit kan enige vertraging opleveren.

Rijkswaterstaat voert van 15 april tot en met 30september grote onderhoudswerkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. Opwerkdagen en incidenteel op zaterdag is de doorvaart bij de HollandscheIJsselkering van 06.00 uur tot 19.00 uur beperkt. De beroeps- en recreatievaartkan dan alleen via de Algerasluis doorvaren. Dit kan enige vertragingopleveren. Het wegverkeer zal naarverwachting niet of nauwelijks hinder ervaren van de werkzaamheden die vanafhet water worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van eennieuwe damwand, het plaatsen van een kabelkoker en het aanbrengen vanbodembescherming en nieuwe taludbekleding. Deze werkzaamheden zijn nodig om destabiliteit, de waterkerende functie en de veiligheid van de kering te kunnenblijven garanderen.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden vanaf het wateruit met behulp van drijvend materieel. Ook worden bijna alle materialen via hetwater aangevoerd.

Hinder voor scheepvaart
Het werkgebied bij de Hollandse IJsselkering isafgebakend en gemarkeerd door een boeienlijn. De doorvaart over de HollandscheIJssel is op werkdagen en incidenteel op zaterdagen van 06.00 uur tot 19.00 uurbeperkt. De beroeps- en recreatievaart kan dan alleen gebruikmaken van deAlgerasluis.

Bedientijden Algerabrug
Tijdens de periode van groot onderhoud zijn debedientijden van de Algerabrug conform het bedienregime.

Staande Mastroute
Gebruikers van de Staande Mastroutekunnen enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Informatie
Voorvragen kan men bellen met het algemene informatienummer van Rijkswaterstaat(0800-8002) of met de regionale verkeerspost Dordrecht (0800-023 62 00). Deverkeerspost Dordrecht fungeert als maritieme meldkamer en is voor nautischeinformatie bereikbaar via het algemene marifoonkanaal 71 (VHF 71).

Factsheet Beperking doorvaart Hollandsche IJssel

Hollandsche IJssel Restricted passage

Beschränkung der Durchfahrt auf der Hollandsche IJsselNo items found.