Stevinsluizencomplex start werkzaamheden 5 september

publicatie:
02
-
09
-
2016
Rijkswaterstaat renoveert van maandag 5 september tot en met zondag 16 oktober 2016 het Stevinsluizencomplex bij Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Door deze werkzaamheden is er een stremming voor scheepvaartverkeer van zes weken. Tijdens de stremming bij het Stevincomplex is het Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart heeft daarmee altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren.

Rijkswaterstaat renoveert vanmaandag 5 september tot en met zondag 16 oktober 2016 het Stevinsluizencomplexbij Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Dit is nodig om hetcomplex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingenopleveren. Door deze werkzaamheden is er een  stremming voorscheepvaartverkeer van zes weken. Tijdens de stremming bij het Stevincomplex ishet Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart heeft daarmeealtijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren.

Werkzaamheden onderdeel grotererenovatie
Het Stevinsluizencomplex is 84 jaar oud enheeft onderhoud nodig. De huidige onderhoudswerkzaamheden moeten eens in de 20à 30 jaar worden uitgevoerd. De vervanging van het besturings- enbedieningssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. De werkzaamhedenomvatten ook vervanging van de houten remmingwerken door stalen exemplaren,renovatie van de sluisdeuren en het hang- en sluitwerk. Rijkswaterstaat heeftdeze werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd om hinder zoveel als mogelijkte voorkomen. In maart en april 2016 voerde Rijkswaterstaat dezelfdewerkzaamheden uit bij het Lorentzsluizencomplex.

Hinder scheepvaart
Debruggen en sluizen kunnen in de periode dat gewerkt wordt aan hetbedieningssysteem niet bediend worden. Er is dan geen scheepvaartverkeermogelijk op het Stevincomplex. De stremming van het Stevincomplex duurt vanmaandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016. Tijdens destremming op het Stevincomplex is het Lorentzcomplex beschikbaar voorscheepvaart De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekeninghouden met een langere vaar- en wachttijd. De werkzaamheden zijnweersafhankelijk. Volg www.vaarweginformatie.nl entwitter account @RWS_Stevin voor de laatste informatie.

Afsluitdijk Open
Inverband met het hardloopevenement  Afsluitdijk Open is er een dag vóór destart van de werkzaamheden aan het Stevinsluizencomplex hinder op deAfsluitdijk voor scheepvaart- en wegverkeer.

De Afsluitdijk
DeAfsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook inde toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten deuitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidigewerkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van deAfsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. Deonderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functionerenvan bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

No items found.