Stremming scheepvaart Lorentzsluizencomplex

publicatie:
17
-
05
-
2016
Rijkswaterstaat voert van 17 mei tot en met 1 juli 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit revisie van de halsbeugellagers, het terughangen van de stormvloeddeuren en het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken van het Lorentzcomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. In deze periode vinden drie stremmingen voor de scheepvaart plaats.

Rijkswaterstaat voert van17 mei tot en met 1 juli 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplexin Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamhedenbestaan onder andere uit revisie van de halsbeugellagers, het terughangen vande stormvloeddeuren en het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken vanhet Lorentzcomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst te kunnenblijven gebruiken. In deze periode vinden drie stremmingen voor de scheepvaartplaats.

Hinder scheepvaart
Van 17 mei 08.00 tot enmet 10 juni 24.00 uur is de kleine sluis van het Lorentzcomplex gestremd. Dehalsbeugellagers van de kleine sluis worden vervangen. Scheepvaartverkeer kanvia de grote sluis het complex passeren.

Van 17 mei 08.00 tot enmet 1 juli 18.00 uur is de oostelijke doorvaart van de brug gesloten voor hetvervangen en opwaarderen van de remmingwerken bij de oostelijke doorvaart. Dewestelijke doorvaart is beschikbaar.

Op 27 juni van 12.00tot en met 24.00 uur is de grote sluis gestremd. Dit is voorbereidend werk voorhet terughangen van de stormvloeddeuren. De kleine sluis blijft beschikbaarvoor het vaarwegverkeer voor schepen met een maximale afmeting van 60 meter x8,20 meter. Grotere schepen kunnen de Afsluitdijk passeren via hetStevincomplex bij Den Oever.

Op 29 juni van 08.00tot en met 20.00 uur zijn zowel de grote als de kleine sluis gestremd. In degrote sluis worden de stormvloeddeuren teruggehangen. Bij de kleine sluis wordtgewerkt aan de audio- en camera-installatie.

Er is dan geen scheepvaartverkeermogelijk op het Lorentzcomplex. Het scheepvaartverkeer kan de Afsluitdijkpasseren via het Stevincomplex bij Den Oever.

De scheepvaart, zowel beroeps-als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd.

Afhankelijk van het weerkunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Kijk ook op www.vaarweginformatie.nl.

Hinder wegverkeer
De werkzaamheden aan hetsluizencomplex leveren voor het wegverkeer vooralsnog geen hinder op.

Werkzaamheden onderdeelgrotere renovatie
Het Lorentzsluizencomplex is83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. Het bedieningssysteem is onlangsvervangen. Dit was nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken enmoet minder storingen opleveren. Daarnaast zijn en worden de remming- engeleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart teblijven faciliteren. In 2015 is mechanisch onderhoud aan de draaibruggengedaan. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij DenOever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt dekomende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst tebeschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden vanhet project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan desluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met dezewerkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2017. De onderhoudswerkzaamheden zijnnoodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen tekunnen waarborgen.

No items found.