Mededeling van de Waterpolitie Oosterschelde

publicatie:
02
-
05
-
2017
De waterpolitie Oosterschelde gaat in 2017 controleren op het niet stuurboord varen op aangewezen delen van de Oosterschelde en aangrenzende vaarwegen. Bekijk hier de flyer van de Waterpolitie.  Voor meer informatie over het varen op de Oosterschelde kun je het 'Varen doe je Samen!' knooppuntenboekje Deltawateren bekijken. Zie knooppunt 2.4 en knooppunt 2.5.

De waterpolitie Oosterschelde gaat in 2017 controleren op het niet stuurboord varen op aangewezen delen van de Oosterschelde en aangrenzende vaarwegen. Bekijk hier de flyer van de Waterpolitie. 

Voor meer informatie over het varen op de Oosterschelde kun je het 'Varen doe je Samen!' knooppuntenboekje Deltawateren bekijken. Zie knooppunt 2.4 en knooppunt 2.5.


Achtergrondinformatie

Onderstaand een artikel uit het BPR over dit onderwerp:
Binnenvaartpolitiereglement
Artikel 1 - D. Overige begrippen
5°. Vaarweg : elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water;(van oever tot oever)
6°. Vaarwater : gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt; (tussen betonning)

Artikel 9.04. Kleine schepen
1 Op de in bijlage 15, onder a, vermelde vaarwegen mag een klein schip slechts varen indien het is voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is, en waarmee een snelheid van ten minste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water kan worden gehandhaafd.
2 Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen, …. moet een klein schip zo veel mogelijk aan de stuurboordzijde van het vaarwater varen.
3 Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen is het niet toegestaan het vaarwater op te kruisen.
4 Het in het eerste lid genoemde verbod, is op de daar bedoelde vaarwegen, …. niet van toepassing op schepen die bestemd zijn om door spierkracht te worden voortbewogen en ook daadwerkelijk als zodanig worden gebruikt.
6 Op de in bijlage 15, onder b, genoemde vaarwegen moeten een varend en een geankerd klein schip bij slecht zicht een goed functionerende radarreflector voeren.

Bijlage 15. Kleine schepen
a. De vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, eerste lid, zijn:
6. het Kanaal door Zuid-Beveland;
7. het Brabantsche Vaarwater;
8. de Witte Tonnen Vlije;
b. de vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, zesde lid, zijn:
14. de Krammer;
15. het Mastgat;
16. het Keeten;
17. de Oosterschelde;

Artikel 9.07. Meld-, uitluister- en communicatieplicht
2 Een in het eerste lid bedoeld groot schip, luistert op de in bijlage 9 en bijlage 10 genoemde vaarwegen uit en neemt zo nodig deel aan de ter plaatse gevoerde communicatie op het door de bevoegde autoriteit aangewezen marifoonkanaal, overeenkomstig de daartoe gestelde regels.
4 De in het tweede lid bedoelde uitluister- en communicatieplicht is tevens van toepassing op een klein schip, …. wanneer het een klein schip betreft dat is uitgerust met een marifooninstallatie.

Bijlage 9. Marifoonverplichting en radarvaart
De vaarwegen, bedoeld in …… artikel 9.07 tweede lid, zijn:
20. het vaarwater van de Krammer, Zijpe, Keeten en Oosterschelde tussen de Krammersluizen en de ingang van het
Kanaal door Zuid-Beveland;
21. het Kanaal door Zuid-Beveland; VHF 68

No items found.