3.1 Lemmer

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: IJsselmeerkust Zuidwest Fryslân, tegen de grens met de Flevoland.

Knooppunten: Twee sluizen scheiden de Friese binnenwateren en het IJsselmeer bij Lemmer

1) Prinses Margrietsluis (PM-sluis) (ingang Prinses Margrietkanaal)

 • Hoofdzakelijk voor de beroepsvaart, marifoonkanaal 20
 • Onderdeel Staande mast route tussen Amsterdam – Lauwersmeer. 
 • ­In het hoogseizoen kunnen er wachttijden ontstaan, omdat beroepsvaart en recreatievaart samen schutten. (Alternatief voor recreatievaart is de route via de sluis Stavoren)

Vaaradvies vanaf het IJsselmeer

 • Vaar tussen de rode en de groenen tonnen; buiten de vaargeul is het ondiep.
 • Let goed op uitgaande beroepsvaart, die door de ondieptes de bocht ruim nemen.
 • De wachtsteiger voor de recreatievaart ligt een de bakboordzijde van de voorhaven en is aangeduid met “SPORT”.
 • In de sluis zijn gemakkelijke afmeervoorzieningen aanwezig voor de recreatievaart.
 • Bij het uitvaren van de sluis moet u stuurboord wal houden en voor zover mogelijk gebruik maken van de recreatiegeulen gemarkeerd met rood/groen witte boeien.
 • Let goed op scheepvaart vanuit Lemmer en op de kruisende vaart met de Lange Sleat. 

Vaaradvies vanaf de Grutte Brekken (binnenwater)

 • Vaar tussen de rode en groene tonnen of de recreatiegeul.
 • Let goed op scheepvaart vanuit Lemmer en op de kruisende vaart met de Lange Sleat.
 • De wachtsteiger voor de recreatievaart ligt aan bakboordzijde en is aangeduid met “SPORT”. Aan stuurboordwal zijn er wachtplaatsen voor de beroepsvaart.
 • In de sluis zijn gemakkelijke afmeervoorzieningen. Er zijn bolders aan de loopbruggen aanwezig voor de recreatievaart.
 • Bij het uitvaren van de sluis moet u stuurboord houden en tussen de rode en de groene tonnen varen; buiten de vaargeul is het aan het begin is het ondiep.


2) Lemstersluis (ingang dorp Lemmer)

Vaaradvies vanaf het IJsselmeer

 • Vaar tussen de rode en groene tonnen richting Lemmer; buiten de vaargeul is het ondiep.(Kite) surfers bij het strand.
 • Let goed op scheepvaart vanuit de jachthavens en de Lemstersluis
 • Voor de sluiszijn er wachtsteigers aangeduid met “SPORT””
 • Na de sluis passeert u drie beweegbare bruggen: de Oude Sluisbrug, de Flevobrug en de Zijlroedebrug.
 • Na passage van de drie bruggen komt u via de Sylroede en het Streamkanaal bij de ingang van het PM-kanaal/de Grutte Brekken.
 • Let goed op scheepvaart links vanuit de PM-sluis.
 • Het PM-kanaal is de hoofdvaarweg. Maak voor zover mogelijk gebruik van de recreatiegeul of het overige water.

 Vaaradvies vanaf de Grutte Brekken (binnenwater)

 • Vaar tussen de rode en groene tonnen of de recreatiegeul.
 • Let goed op scheepvaart vanuit de PM-sluis, dorp Lemmer en op de kruisende vaart met de Lange Sleat.
 • Vaar na de kruising de Lange Sleat bakboord uit het Streamkanaal op richting dorp Lemmer.
 • U passeert drie beweegbare bruggen: de Oude Sluisbrug, de Flevobrug en de Zijlroedebrug.
 • Na de passage van deze drie bruggen komt u bij de Lemstersluis.
 • Voor de sluiszijn er wachtsteiger aangeduid met “SPORT””
 • Bij het uitvaren van de sluis moet u stuurboord houden en tussen de rode en de groene tonnen varen; buiten de vaargeul is het aan het begin is het ondiep.
 • Let op scheepvaart/beroepsvaart van en naar de PM-sluis.

 Zie ook: Wateralmanak 2, Lemmer.

Het Prinses Margrietkanaal

Waar: van Lemmer richting Delfzijl, tot het Van Starkenborghkanaal.

Het Prinses Margrietkanaal is de belangrijkste hoofdvaarweg van Fryslân. Een drukbevaren transportas voor de beroepsvaart. Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslân proberen de beroeps- en recreatievaart waar het kan te scheiden. Zie voor alternatieven ook het artikel: Zeven alternatieve routes langs het Prinses Margrietkanaal (PM-kanaal).Tussen Grou en Leeuwarden is via Wergea voor de recreatievaart een alternatieve route voor het Prinses Margrietkanaal aangelegd. 

 • Neem vanaf Lemmer de staandemastroute via Sloten en IJlst naar Sneek, en vanaf daar via het Sneekermeer en de Heerenzijlbrug naar Akkrum. 
 • Via Akkrum kunt u met een maximum diepgang van 1,70 m via het Pikmar naar Grou. 
 • Steek daar het PM-kanaal over voor de staandemastroute via Wergea naar Leeuwarden. 
 • De maximumdiepgang op het traject Grou – Leeuwarden is 1,90 m. 

Staandemastroute

Er is een Staande Mast Route om het Prinses Margrietkanaal zoveel mogelijk te mijden. 

Trajecten vanaf Lemmer:

 • Vanaf de Grutte Bekken via de Lange Sleat met een maximale diepgang van 1,70 meter via Sloten en het Sleattemer Mar, Woudsend en de Wymerts naar Sneek.
 • Of via de Follegeasleat, het Tsjûkemar, de Skarster Rien, Langwarder Wielen (allemaal met een diepgang van maximaal 1,90 meter), Noarder Alde Wei en de Goaiïngarypster Puollen (beiden met een maximale diepgang van 1,70 meter) naar het Snitser Mar. Via het Heerensyl en Akkrum bereikt u Grou. De staandemastroute vanaf de Rjochte Grou te Grou naar Leeuwarden via Wergea kent eveneens een maximale diepgang van 1,90 meter.

Schepen met maximale 1,50 meter diepgang kunnen via het Pikmar, de Tynje en Wide Ie de route nemen via de Kromme Ie en het Grytmansrak, om het Prinses Margrietkanaal mijden.

Let op bij de volgende kruisingen in het Prinses Margrietkanaal:

 • het kruispunt op de Grutte Brekken (Kromme Ie en Follegeasleat, kilometerraai 86)
 • het kruispunt op De Kûfurd (Johan Friso Kanaal of Jeltesleat en Jaansleat, kmr 78)
 • het kruispunt Houkesloot – Snitser Mar
 • het kruispunt bij de sluis van Terherne en het dorp Terherne (kmr 67)
 • het kruispunt of brug Oude Schouw/Ald Skou (Irnsum en Akkrum, kmr 63)

Bij het kruispunt bij Ald Skou is de aansluiting met de Kromme Knilles voorde scheepvaart afgesloten met een palenrij en 275 meter verlegd in noordoostelijke richting. 

Op deze vaarweg is een hoogtebeperking van 20 meter in verband met hoogspanningsdraden.

 • het kruispunt Krûswetters (Warten en Princenhof/Earnewâld, tussen kmr 51 en 52)
 • het kruispunt Burgumer Mar (Lits – Lauwersmarroute)

De Lits-Lauwersmar route is met een doorvaarthoogte van 3 meter voormotorboten dé verbinding van de Friese Meren naar het Lauwersmar.

 Stuurboordwal

Alle schepen moeten verplicht stuurboordwal houden op het Prinses Margrietkanaal. 

 • U mag op het Prinses Margrietkanaal alleen met een zeilboot varen als deze een direct start klare motor (stand-by) heeft.
 • Oversteken mag alleen op de snelst mogelijke manier. Laveren mag dus niet. 

 

Zie ook: Wateralmanak 2, Prinses Margrietkanaal; www.fryslan.nl en www.lemmer-delfzijl.nl

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits