Netwerk Waterrecreatie

Netwerk Waterrecreatie streeft naar plezierig en veilig gebruik van (vaar)water voor zo veel mogelijk mensen en vormen van waterrecreatie in goede balans met natuurwaarden. Plezierig en veilig gebruik betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de juiste kennis en ervaring, goede uitrusting voor de eigen tak van waterrecreatie en de juiste gedragsregels ter harte nemen.

Veilig gebruik gaat over jezelf en het rekening houden met andere watergebruikers, en hen zo nodig helpen. Veiligheidsbewustzijn vinden wij een ‘gewoon’ onderdeel van de waterrecreatie; zoals je bij het wegverkeer je bewust moet zijn van de risico’s in de directe omgeving en je eigen gedrag, gaat dat ook op voor het ‘waterverkeer’. Alertheid is op en aan het water minder van nature aanwezig, door het verblijf en de relatieve rust in mooie natuur. Het vereist daarom meer discipline. Wij zien het bijbrengen en vergroten van veiligheidsbewustzijn als een logische en belangrijke taak voor de georganiseerde waterrecreatie. Veiligheidsmiddelen zijn belangrijk, maar ze zijn een sluitstuk van veiligheidsbewustzijn.

We hebben meegewerkt aan ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, zoals de knooppuntenboekjes. Die zijn van groot belang en nut voor leden-gebruikers op grotere binnenwateren en grotere doorgaande vaarwegen. Ook hebben we meegewerkt aan ongevallenonderzoek, van analyse en validatie tot rapportage en publicatie. Wederom van belang voor de meeste leden.

De knooppuntenboekjes hebben dubbel effect, ze leveren een bijdrage aan het beter omgaan met andere vaarwatergebruikers omdat men beschikt over actuele feitelijke informatie. En het materiaal draagt op zich bij aan veiligheidsbewustzijn en veiligheidsalertheid. Met als resultaat minder ongevallen en bijna-ongevallen, en vooral ook plezieriger en meer ontspannen varen.

Wij verwachten dat we de komende jaren binnen ‘Varen doe je Samen!’ intensiever zullen samenwerken, vooral in specifieke deelprojecten waarbij wij eigen leden zinvol en gemotiveerd kunnen betrekken vanwege hun expertise en direct belang. Zo zullen wij specifieke ‘Varen doe je Samen!’ aandacht voor snelvaren oppakken in samenwerking met het Verbond Nederlandse Motorbootsport.

Wij voorspellen dat ‘Varen doe je Samen!’ aan belang zal winnen door verbreding en verdieping van het informatieaanbod en kennisniveau daarvan, en door nog actievere betrokkenheid van partners. Dit zal resulteren in een nog effectiever ‘Varen doe je Samen!’.